ACİL SERVİS HEMŞİRE-ACİL TIP TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

7 minutes, 3 seconds Read
 • Acil servis ekip ruhu ile, etkin işbirlikçi ve efektif çalışır.
 • Acil servise başvuran hasta, hasta kayıt biriminden geçtikten sonra hastanın acil poliklinik ve acil müşahedeye kabulünü sağlar.
 • Acil servise başvuran hasta ve hasta yakınları ile teropötik iletişim kurarak psikososyal durumlarına göre hemşirelik desteği verir.
 • Aynı anda gelen birden çok vakanın öncelik sırasını belirler ve acil hekimine bilgi verir.
 • Hastaların fiziksel değerlendirmelerini hızla yapar. Sonuçlarını değerlendirir ve kaydeder. Normalden sapma gösteren değerleri mutlaka acil servis hekimine bildirir.
 • Acil servis hastalarının monitorizasyonunu sağlar. EKG, solunum SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı değerlerini izler, değerlendirir, sonuçlarını kayıt altına alır. Normalden sapları acil servis hekimine bildirir.
 • IV katater takar, katater pansumanı yapar, oksijen ve buhar tedavilerini uygular. Gerekirse trakeal aspirasyon uygular. Trakeostomi, kolostomi gibi bakımları verir. Nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular, lavman yapar, perine bakımı verir. Üriner katater takar. Dranaj sistemlerini kontrol eder torbalarını değiştirir. Hastanın durumuna göre sıcak ve soğuk uygulamalarını yapar. Hastalar için gerekli tüm hemşirelik bakımlarını sağlar ve yaptığı işlem ve gözlemleri kaydeder.
 • Acil serviste kullanılan tüm cihazların temizliği ve sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.
 • Müşahedede yatan hastaların mobilizasyon gereksinim durumunu değerlendirir. Gereken sıklıkta pozisyon değiştirir ve uygun pozisyonu tespit ederek hastanın rahatlamasını sağlar. (el, kol, sırt, bacak ya da tüm vücut)
 • Hastanın solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular. ( sırt masajı veya nefes egzersizleri vb.)
Reklamlar
 • İnfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır ( hastanın onamını alma) izlemini yapar ve kayıt altına alır. (müşahede kağıdı hemşire gözlem kısmının doldurulması, kısaltma kullanmadan ilaçların yazılması ve açık paraf ya da kaşe ve imza kullanılması)
 • Sıvı elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları acil hekimine bildirir ve sorunlara yönelik hemşirelik bakımı uygular.
 • Acil servis enfeksiyonlarının gelişmesini ve yayılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır ve aldırır. (el yıkama, eldiven kullanımı, izolasyon önlemleri, maske ve gömlek kullanımı, el dezenfektanı, yüzey temizleyici ve alkol kullanımı)
 • Acil servise başvuran hastaların fiziksel mahremiyetini kayıtlı ve/veya kayıtsız bilgi mahremiyetini prosedür ve acil servis iş talimatları doğrultusunda korur.
 • Yaşamı sona eren hastayı hazırlayıp morga transferini sağlar, yakınlarına destek olur.
 • Müşahede odasında yatan hastanın düşme riskine karşı tedbilerini alır.
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonunda acil hekimini asiste eder.
 • Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
 • Acil durumlarda hekimle iş birliği sağlar, acil giriş kapısı dışındaki bahçe alanda arrest durumunda mavikodu başlatır.
 • Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, barkod yapıştırır, sonuçlarını takip eder, ön değerlendirme yapar ve acil hekimini bilgilendirir.
 • Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için, hastayı bilgilendirir, hazırlar, gerekli hallerde transferine eşlik eder.
 • Hastanemizin benimsemiş olduğu, protokoller doğrultusunda temel ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır. (oksijen desteği, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların kullanılması gibi). Vaka sayısı fazla ya da anlık olarak acil hekimi yok ise, geçerlilik süresi dolmamış ileri yaşam desteği sertifikası var olan personel ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır. Kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon uygulaması.
Reklamlar
 • Acil servisin her bölümünün temizlik, düzen ve malzemelerinden sorumludur. Kontrolünü yapar.
 • Acil serviste bulunan tıbbi cihazların kalibrasyon tarihlerini kontrol ve takip eder. Tarihi yaklaşan cihazları acil servis sorumlu hemşiresine bildirir.
 • Servise yatışına karar verilen hastaların yatış işlemlerini başlatır. Hasta transfer formunu tam ve eksiksiz doldurarak transferine eşlik eder.
 • Tıbbi cihazlarla ilgili, hastanın, kullanıcının ve diğer kişilerin ölümüne yol açabilecek ya da sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumları olumsuz olay olarak bildirmek üzere eğitim hemşiresine haber verir.
 • Acil ve adli vakaları kayıt altına alır. Bildirimlerini sistem üzerinden yapar. Kayıtları eksiksiz olarak tutar ve evrakları saklar.
 • Ambulansın içindeki ilaç ve tıbbi cihazların kontrolünü sağlar, eksikleri tamamlar, kayıt altına alır ve acil sorumlu hemşiresine bilgi verir.
 • Hizmet içi eğitimlere katılır.
 • Sağlık bakanlığı kılık kıyafet, yönetmeliğine uygun giyinir.
 • Acil servisteki aşı dolabının soğuk zincir kırılmasına karşı tedbileri alır. Derece-ısı takibini kapar ve kaydeder. Dolap içi aşı ve ilaçların sayımını yapar eksiklik durumunu acil servis sorumlu hemşiresine bildirir. Dolap için raf planını kontrol eder.
 • Aşı uygulama işleminde barkod okutma ve kayıt defterini doldurma işlemini hasta bazlı ve eksiksiz yapar.
 • Hastaların enteral ve paranteral besleme gereksinimleri durumunda hemşirelik bakımı planlar, uygular, takibini düzenli yaparak kaydeder.
 • İlaç kullanımı esnasında yapılan her zaiyat, ilaç imha formuna kaydedilerek, acil sorumlu hemşiresine teslim edilir.
 • Narkotik ilaçla ilgili zaiyat durumunda, narkotik imha formu doldurulur, acil servis sorumlu hemşiresine formu dolduran kişi tarafından imzalı şekilde teslim edilir.
 • Yarım doz ilaç formu düzenli olarak evrak ve sistem üzerinden doldurulur.
 • Hasta bazlı, tıbbi sarf, malzeme ve ilaç sistem üzerinden çıkış yapılır ve kontrolü sağlanır.
 • Eczaneden acil servise gelen ilaçların yerleştirilmesinden ve haftalık sayımından sorumludur.
 • İlaç güvenliğinin sağlanması için narkotik dolabı ve müdahale odasındaki dolaplar kilitli tutulur.
 • Narkotik defteri düzenli olarak doldurulur, her gün sabah kontrol edilir ve dolap anahtarı teslim alınıp verilir.
 • Acil servis sistem stok ve acil servis depo ilaç sayılarının eşit olması tüm acil ekibinin sorumluluğundadır.
 • Afet ve acil durumlarda Hastane Afet Planına göre hareket eder.
Reklamlar

ACİL BAKIM HEMŞİRESİNİN YASAL ZORUNLULUKLARI

 • Hasta ve yaralının saygı görme, uygun bakım ve tedavi alma, bakım ve tedavisi hakkında bilgilendirme, tedaviyi kabul ve reddedebilme, mahremiyetine saygı gösterilme gibi hakları vardır.
 • Acil bakım hemşiresi hastaya zarar verecek hatalı uygulamalar konusunda dikkatli olmalıdır.
 • Araçların seçimi ve kullanımında hata uygulama sorumluluğu olan kişilerdir.
 • Görevi gereği yapılması gereken bir hareket yapılmamışsa ve nedenleri açıklanmamışsa ya da  dikkatsizce, beceriksizce yapılmışsa kasıt unsuru bulunmasa da ihmal olarak nitelendirilir.
 • İhmal hastayı bulunduğu durumdan daha kötü hale getirmişse  hemşire mahkeme tarafından ihmalkarlıkla suçlanır ve ceazi yaptırım uygulanabilir. ( yanlış bölgeye uygulanan İM enjeksiyon gibi)

Sosyal güvenlik kurumları ne olursa olsun hastalar acil durumlar ve doğum için hastaneye kabul edilir.

 • Yapılan her türlü işlem, doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirtilerek yazılmalıdır. Kayıtlar yazılı kanıttır ve 2-4 yıl saklanmalıdır. Yapılanlar yazılmamışsa yasalar tarafından yapılmamış kabul edilir. Eksik ve düzensiz kayıt yetersiz tedavinin göstergesidir.

Acil bakım hemşiresi yaptığı her türlü tedavi ve bakım hakkında hastalara bilgi vermeli ve yaptığı işlemleri açıklamalıdır.  Hasta tedaviyi reddediyor hiçbir şekilde tedaviye ikna edilemiyor ise  tedavi red formuna tedaviyi red ettiğine dair imza alınmalıdır.

 • Şüpheli intihar, kazara ölüm, çocuk istismarı, bıçaklanma, ateşli silah yaralanması, saldırı ırza tecavüz gibi yasal olarak bildirimi zorunlu durumlar Cumhuriyet Savcılığına ihbar edilmelidir.
 • Bulaşıcı hastalıklar  İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimi zorunludur.
author

birebeden

Araştırmak ve yenilikleri takip etmek, bilgileri güncellemek ve kişisel gelişim

Similar Posts

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: